Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44111
Title: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Tây Đô : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý : 60 34 20
Authors: Nguyễn, Trọng Tài , người hướng dẫn
Ngô, Thanh Phúc
Keywords: Tài chính ngân hàng;Chất lượng tín dụng;Tín dụng
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHCN
Abstract: 114 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu những vấn đề lý luận về chất lượng tín dụng và các chỉ tiêu phản ánh chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng tại ngân hang nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) Chi nhánh Tây Đô. (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44111
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001953_Tom_tat.pdf
  • Description : 
  • Size : 610.11 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.