Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44115
Title: Hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Liên doanh tư vấn và xây dựng - COFEC : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20
Authors: Nguyễn, Anh Tuấn , người hướng dẫn
Hà, Thị Thanh Huyền
Keywords: Sử dụng vốn;Tài chính;Doanh Nghiệp;Vốn
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 104 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và Ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Hệ thống hóa cơ sở lý luận cơ bản về việc sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Tìm hiểu thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Liên doanh tư vấn và xây dựng - COFEC. Đánh giá một cách khoa học những ưu điểm, hạn chế của việc sử dụng vốn tại Công ty (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44115
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001735_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.22 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.