Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44116
Title: Tự chủ tài chính trong các trường đại học Công lập: trường hợp trường Đại học Đà Lạt : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20
Authors: Trần, Anh Tài , người hướng dẫn
Phạm, Thị Hoa Hạnh
Keywords: Tài chính;Đại học công lập;Tự chủ tài chính;Ngân hàng
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 97 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và Ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Hệ thống hóa lý luận về tự chủ tài chính đối với các trường đại học công lập. Tham khảo kinh nghiệm quản lý tài chính các trường đại học của một số nước trên thế giới. Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình thực hiện tự chủ tài chính tại trường đại học Đ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44116
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001730_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.14 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.