Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44117
Title: Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn-Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý : 60 34 20
Authors: Phí, Mạnh Hồng , người hướng dẫn
Nguyễn, Mạnh Phát
Keywords: Tài chính ngân hàng;Rủi ro tín dụng;Ngân hàng thương mại;Quản lý rủi ro
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 106 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về tín dụng, rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng. Giải thích thực trạng: làm rõ những hạn chế, những mặt đạt được và những vấn đề phát sinh trong công tác quản lý rủi ro tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội. Đưa ra các (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44117
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001728_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.81 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.