Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44122
Title: Giải pháp mở rộng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt đối với khách hàng cá nhân tại Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và Quản lý : 60 34 20
Authors: Trần, Anh Tài , người hướng dẫn
Lê, Thị Hồng Phượng
Keywords: Tài chính ngân hàng;Phương thức thanh toán;Ngân hàng
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 109 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính Ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Tổng hợp và hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về thanh toán không dùng tiền mặt đối với khách hàng cá nhân. Dựa vào bảng hỏi điều tra để phân tích thực trạng thanh toán không dùng tiền mặt đối với khách hàng cá nhân. Đánh giá những mặt đã làm được v (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44122
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001685_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.45 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.