Nâng cao chất lượng hoạt động tiếp nhận và triển khai dự án ủy thác đầu tư vốn nước ngoài tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44123Nâng cao chất lượng hoạt động tiếp nhận và triển khai dự án ủy thác đầu tư vốn nước ngoài tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44123