Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44123
Title: Nâng cao chất lượng hoạt động tiếp nhận và triển khai dự án ủy thác đầu tư vốn nước ngoài tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý : 60 34 20
Authors: Nguyễn, Thế Hùng , người hướng dẫn
Vũ, Thị Thu Hoài
Keywords: Tài chính ngân hàng;Đầu tư;Vốn nước ngoài
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 103 tr. + CD-ROM
Nghiên cứu những vấn đề lý luận về dự án ủy thác đầu tư vốn nước ngoài tại các Ngân hàng Thương mại (NHTM). Tham khảo kinh nghiệm của một số nước trong công tác tiếp nhân và triển khai có hiệu quả các dự án ủy thác đầu tư vốn nước ngoài. Phân tích, đánh gi (...)
Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44123
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001563_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.04 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.