Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44126
Title: Phân tích hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Đông Anh : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20
Authors: Nguyễn, Đình Thọ, người hướng dẫn
Phạm, Hoàng Ngân
Keywords: Hoạt động kinh doanh;Ngân hàng;Huy động vốn;Hoạt động cho vay
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 94 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu hoạt động huy động vốn và cho vay tại ngân hàng thương mại (NHTM). Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh của Agribank Đông Anh từ năm 2008 đến 2011. Chỉ ra hạn chế, tồn tại và nguyên nhân dẫn đến hoạt động huy động vốn và cho vay kém hiệu qu (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44126
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001554_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.45 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.