Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44127
Title: Ngăn ngừa và xử lý nợ quá hạn trong hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20
Authors: Trịnh, Thị Hoa Mai, người hướng dẫn
Nguyễn, Bích Ngọc
Keywords: Tài chính ngân hàng;Nợ quá hạn;Hoạt động tín dụng;Ngân hàng;Vĩnh Phúc
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 94 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về nợ quá hạn và các con đường ngăn ngừa nợ quá hạn trong hoạt động của các Ngân hàng thương mại. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và tìm hiểu những nguyên nhân của việc nợ quá hạn phát sinh và kéo dài tại Ngân hàng (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44127
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001545_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.3 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.