Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44129
Title: Quản lý hoạt động thanh toán biên mậu của các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20
Authors: Đinh, Xuân Cường, người hướng dẫn
Lê, Công Tuấn
Keywords: Tài chính;Thanh toán biên mậu;Lạng Sơn;Ngân hàng
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS. Tài chính ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Tổng quan những vấn đề lý luận cơ bản về thanh toán biên mậu tại các ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động thanh toán biên mậu tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Đề xuất các giải pháp nhằm quản lý và phát triể (...)
Electronic Resources
123 tr. + CD-ROM + tóm tắt
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44129
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001530_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.68 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.