Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44130
Title: Tăng cường hiệu quả phối hợp giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa để kiềm chế lạm phát ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20
Authors: Nguyễn, Đức Thành, người hướng dẫn
Phạm, Thị Phượng
Keywords: Tài chính ngân hàng;Quản trị kinh doanh;Chính sách tiền tệ;Chính sách tài khóa;Kiềm chế lạm phát;Việt Nam
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 122 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và Ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Trình bày lý luận về việc phối hợp giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa trong việc kiềm chế lạm phát. Thực trạng về hiệu quả phối hợp giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa trong việc kiềm chế lạm phát ở Việt Nam giai đoạn 2006-2011: lạm (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44130
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001522_Tom_tat.pdf
  • Description : 
  • Size : 706.71 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.