Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44131
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường vàng trong nền kinh tế Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20
Authors: Trịnh, Thị Hoa Mai, người hướng dẫn
Phạm, Thị Huyền Trang
Keywords: Tài chính ngân hàng;Thị trường tài chính;Vàng bạc;Kinh tế Việt Nam;Thị trường vàng
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 110 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính Ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Trình bày những vấn đề lý luận và thực tiễn về thị trường vàng. Tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường vàng trong nền kinh tế Việt Nam: biến động giá vàng trên Thế giới và Việt Nam, các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường vàng Việt Nam, đánh giá chung. (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44131
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001521_Tom_tat.pdf
  • Description : 
  • Size : 668.85 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.