Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44132
Title: Hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất kinh doanh tại Qũy Tín dụng Nhân dân Trung ương chi nhánh Hà Tây : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20
Authors: Vũ, Thị Dậu , người hướng dẫn
Nguyễn, Hồng Minh
Keywords: Tài chính ngân hàng;Quỹ tín dụng;Kinh tế học tài chính;Hộ sản xuất kinh doanh;Nguồn vốn;Hoạt động cho vay
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 86 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Hệ thống hóa những nguyên lý cơ bản về cho vay đối với Hộ sản xuất (HSX) của Quỹ Tín dụng nhân dân (QTDND). Phân tích, đánh giá hoạt động cho vay đối với HSX tại QTDND Trung ương chi nhánh Hà Tây; Tìm ra những bất cập và nguyên nhân của tình hình trong hoạ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44132
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001513_Tom_tat.pdf
  • Description : 
  • Size : 681.75 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.