Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44133
Title: Hoạt động cho vay các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nhà Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20
Authors: Nguyễn, Văn Định , người hướng dẫn
Trịnh, Thị Lan Hương
Keywords: Tài chính ngân hàng;Doanh nghiệp vừa;Kinh doanh;Hoạt động cho vay;Ngân hàng thương mại;Hà Nội
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 110 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS.Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Hệ thống hóa các vấn đề liên quan đến hoạt động cho vay nói chung và cho vay các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) nói riêng tại các ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng cho vay các DNVVN tại Habubank để thấy được những kết quả, hạn chế và ng (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44133
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001512_Tom_tat.pdf
  • Description : 
  • Size : 907.94 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.