Thẩm định tài chính dự án trong cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44134Thẩm định tài chính dự án trong cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44134