Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44134
Title: Thẩm định tài chính dự án trong cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20
Authors: Hoàng, Văn Hải , người hướng dẫn
Phạm, Thanh Tuấn
Keywords: Thẩm định;Tài chính;Ngân hàng;Cho vay;Hà Nội
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 79 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Khái quát cơ sở lý luận khoa học về chất lượng thẩm định tài chính dự án trong cho vay trung và dài hạn của ngân hàng thương mại. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng chất lượng thẩm định tài chính dự án trong cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng Nông nghiệp (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44134
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001510_Tom_tat.pdf
  • Description : 
  • Size : 881.51 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.