Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44136
Title: Hoạt động bán lẻ tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Thanh Xuân : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20
Authors: Nguyễn, Thị Thư, người hướng dẫn
Phạm, Văn Sáng
Keywords: Bán lẻ;Ngân hàng
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 113 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu hệ thống lý luận về hoạt động bán lẻ ở ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng hoạt động bán lẻ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Thanh Xuân. Đưa ra giải pháp đẩy mạnh hoạt động bán lẻ: Quán triệt tư tưởng nhận th (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44136
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001508_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.71 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.