Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44138
Title: Hoạt động thanh tra, giám sát hệ thống các ngân hàng trên địa bàn của ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Ninh : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20
Authors: Trịnh, Thị Hoa Mai , người hướng dẫn
Nguyễn, Đức Hùng
Keywords: Thanh tra;Ngân hàng;Giám sát;Bắc Ninh;Kinh tế học tài chính
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 113 tr. + CD-ROM +Tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và Ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận chung về hoạt động thanh tra của Ngân hàng Trung ương (NHTW) đối với các Ngân hàng thương mại (NHTM). Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động Thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Ninh đối với (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44138
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001367_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.6 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.