Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44139
Title: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Đông Anh : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20
Authors: Phạm, Quang Vinh, người hướng dẫn
Vũ, Thị Thúy
Keywords: Tín dụng;Ngân hàng Nông nghiệp;Đông Anh;Kinh tế học tài chính
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 94 tr. + CD-ROM +Tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về tín dụng, chất lượng tín dụng và các chỉ tiểu phẩn ánh chất lượng tín dụng. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Đông Anh. Đề xuất một số giải (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44139
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001362_Noidung.pdf
  • Description : 
  • Size : 922.33 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.