Một số vấn đề về công tác thẩm định tài chính dự án đầu tự tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44140Một số vấn đề về công tác thẩm định tài chính dự án đầu tự tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44140