Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44140
Title: Một số vấn đề về công tác thẩm định tài chính dự án đầu tự tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20
Authors: Trương, Minh Đức , người hướng dẫn
Vũ, Thị Phương Thảo
Keywords: Thẩm định dự án;Dự án đầu tư;Quản lý tài chính;Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương
Issue Date: 2012
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 107 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Xây dựng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương. Làm rõ cơ sở lý luận về công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại các ngân hàng thương mại. Đánh giá thực trạng c (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44140
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001299_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.65 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.