Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44141
Title: Ứng dụng phương pháp thẻ điểm cân bằng trong thực thi chiến lược tại Viễn thông Ninh Bình: Luận văn ThS. Kinh doanh: 60 34 01
Authors: Đỗ, Tiến Long, người hướng dẫn
Đoàn, Thanh Hải
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh: 60 34 01 02 -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44141
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008094.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.89 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.