Ứng dụng phương pháp thẻ điểm cân bằng trong thực thi chiến lược tại Viễn thông Ninh Bình

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44141Ứng dụng phương pháp thẻ điểm cân bằng trong thực thi chiến lược tại Viễn thông Ninh Bình

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44141