Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44142
Title: Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ đối với doanh nghiệp vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20
Authors: Nguyễn, Kim Anh , người hướng dẫn
Phan, Anh
Keywords: Tài chính ngân hàng;Tín dụng;Doanh Nghiệp;Vốn;Rủi ro tín dụng
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 131 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản Rủi ro tín dụng (RRTD) trong hoạt động ngân hàng và hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ của ngân hàng thương mại (NHTM). Đánh giá thực trạng hoạt động của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam trong t (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44142
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001244_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.78 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.