Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44144
Title: Giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh Sở giao dịch 1 : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20
Authors: Nguyễn, Thị Mùi, người hướng dẫn
Trần, Ngọc Minh
Keywords: Tài chính ngân hàng;Hoạt động cho vay;Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam;Ngân hàng thương mại
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKT
Abstract: 69 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Trình bày cơ sở lý luận chung về cho vay tiêu dùng của Ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại chi nhánh sở giao dịch 1 - Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam: mô hình tổ chức của ngân hàng đầu tư và phát triển chi nhá (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44144
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001223_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.58 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.