Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44145
Title: Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20
Authors: Nguyễn, Thị Thư, người hướng dẫn
Phạm, Thu Hiền
Keywords: Tài chính;Ngân hàng;Dịch vụ ngân hàng
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKT
Abstract: 92 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế Tài chính và Ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Hệ thống hóa các vấn đề liên quan đến lý thuyết dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại các ngân hàng thương mại. Phân tích và nghiên cứu thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) để thấy được những kết quả, hạn (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44145
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000873_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.29 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.