Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44147
Title: Quản trị rủi ro tín dụng tại Tổng công ty tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20
Authors: Nguyễn, Văn Định , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thanh Vân
Keywords: Ngân hàng;Việt Nam;Tín dụng;Quản trị rủi ro
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKT
Abstract: 90 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Tài chính và Ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Hệ thống hoá lý luận cơ bản về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng của các Công ty tài chính. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh và đánh giá thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam, từ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44147
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000639_Tom_tat.pdf
  • Description : 
  • Size : 255.37 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.