Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44150
Title: Đo lường sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh: Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: 60 34 02
Authors: Lê, Thanh Tâm, người hướng dẫn
Trần, Thị Thu Hiền
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKT
Abstract: 71 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và Ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44150
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050007449.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.41 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.