Phát triển các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44151Phát triển các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44151