Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44154
Title: Tổ chức, thực hiện chính sách tái định cư tại thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10
Authors: Đinh, văn Tiến , người hướng dẫn
Lê, Đăng Giáp
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS. Quản lý kinh tế -- Trường đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44154
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050007027.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.93 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.