Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44156
Title: Chính sách quản lý nhà nước đối với thị trường sữa nhập khẩu tại Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10
Authors: Phùng, Mạnh Hùng , người hướng dẫn
Vũ, Trung Thành
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS. Quản lý kinh tế -- Trường đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44156
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050007026.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.48 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.