Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44158
Title: Quan hệ thương mại qua biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc thực tế ở Lạng Sơn : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Lê, Kim Sa, người hướng dẫn
Đào, Thị Hồng Duyên
Keywords: Biên giới;Quan hệ thương mại;Trung quốc;Lạng Sơn
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHKT
Abstract: 117 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Hệ thống hóa một số lý luận về quan hệ thương mại qua biên giới, phân tích sự cần thiết của quan hệ thương mại qua biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Phân tích thực trạng quan hệ thương mại qua biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Đưa ra một số giải (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44158
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000156_NOI_DUNG.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.26 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.