Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44159
Title: Thẩm định dự án đầu tư trong hoạt động cho vay của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam Techcombank : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01
Authors: Nguyễn, Văn Định , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Mừng
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKT
Abstract: Electronic Resources
Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44159
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050007021.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.57 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.