Thẩm định dự án đầu tư trong hoạt động cho vay của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam Techcombank : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44159Thẩm định dự án đầu tư trong hoạt động cho vay của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam Techcombank : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44159