Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44163
Title: Nghiên cứu mối quan hệ giữa quản trị nguồn nhân lực và mức độ cam kết đối với công việc của nhân viên : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02
Authors: Nguyễn, Ngọc Thắng , supervisor
Lê, Hoài Thu
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKT
Abstract: 66 p. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44163
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050007018.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.73 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.