Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44164
Title: Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế của một số nước ASEAN và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Authors: Đào, Thị Bích Thuỷ
Phạm, Thị Giáng Hương
Keywords: ASEAN;Kinh tế;Tăng trưởng kinh tế;Việt Nam
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Kinh tế
Citation: Phạm, T. G. Hương. (2006). Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế của một số nước ASEAN và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Nêu cơ sở lý luận về tăng trưởng kinh tế và chất lượng tăng trưởng kinh tế. Tóm tắt, đánh giá các lý thuyết chủ yếu, mối qua hệ qua lại giữa tăng trưởng và chất lượng tăng trưởng kinh tế. Nghiên cứu chất lượng tăng trưởng kinh tế của các nước ASEAN-5 thời (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44164
Language: vi
Format Extent: 114 p.
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00693_tom_tat.PDF
  • Description : 
  • Size : 399.98 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.