Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44168
Title: Điều chỉnh chính sách thương mại của Trung Quốc trước và sau khi gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) : Luận văn ThS. Kinh tế : 60 31 07
Authors: Bùi, Tất Thắng, người hướng dẫn
Trần, Thị Hoàng Ngân
Keywords: Chính sách thương mại;Kinh tế đối ngoại;Trung quốc;WTO
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKT
Abstract: 114 tr. + CD-ROM
Hệ thống hóa một số vấn đề liên quan đến những quy định về thương mại và chính sách thương mại trong khuôn khổ WTO. Nghiên cứu những điều chỉnh trong hệ thống các chính sách thương mại của Trung Quốc từ khi Trung Quốc nộp đơn gia nhập WTO (1986) đến khi Tr (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44168
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01798_Tom_tat.pdf
  • Description : 
  • Size : 545.46 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.