Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44170
Title: Thu hút và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức: trường hợp ngành đường sắt Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Nguyễn, Ngọc Thanh, người hướng dẫn
Bùi, Thanh Hương
Keywords: Ngành đường sắt Việt Nam;Quản trị doanh nghiệp;Vốn ODA;Vốn hỗ trợ
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKT
Abstract: 101 tr. + CD-ROM
Tổng hợp phân tích các chính sách thu hút ODA ở Việt Nam nói chung và ngành đường sắt nói riêng. Làm rõ thực trạng việc thu hút, quản lý và sử dụng ODA trong ngành đường sắt Việt Nam trong thời gian từ năm 1995 đến nay. Trên cơ sở đó tính toán hiệu quả của (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế. Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44170
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01790_Tom_tat.pdf
  • Description : 
  • Size : 152.75 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.