Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44172
Title: Các rủi ro phát sinh khi thực hiện hợp đồng ngoại thương của các doanh nghiệp Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Hà, Văn Hội, Người hướng dẫn
Nguyễn, Nam Hải
Keywords: Doanh nghiệp Việt Nam;Hợp đồng ngoại thương;Kinh tế đối ngoại;Rủi ro
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKT
Abstract: 111 tr. + CD-ROM
Nghiên cứu, phân tích về lý thuyết những rủi ro thường xảy ra trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của Việt Nam. Đánh giá các rủi ro đã từng phát sinh trong khi thực hiện hợp đồng mua bán quốc tế của một số doanh nghiệp Việt Nam từ những năm 1990 đến (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44172
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01613_Tom_tat.PDF
  • Description : 
  • Size : 652.83 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.