Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44173
Title: Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đối với ngành thép Việt Nam và một số gợi ý chính sách : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Chu, Đức Dũng, người hướng dẫn
Nguyễn, Mạnh An
Keywords: Chính sách kinh tế;Hội nhập kinh tế;Kinh tế Việt Nam;Ngành thép
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKT
Abstract: 134 tr. + CD-ROM
Trình bày một số vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến ngành thép Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Phân tích, đánh giá các tác động đối với ngành thép trong quá trình Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế: tác động đến ngành thép nhìn từ l (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44173
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01593_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.7 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.