Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44174
Title: Rào cản thương mại của Mỹ và những gợi ý cho Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế : 60 31 07
Authors: Tạ, Kim Ngọc, người hướng dẫn
Phạm, Hồng Tú
Keywords: Kinh tế đối ngoại;Mỹ;Thương mại quốc tế;Việt Nam
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS. Kinh tế đối ngoại -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
106 tr. + CD-ROM+Tóm tắt
Hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung về rào cản thương mại quốc tế. Phân tích thực trạng thương mại Việt Nam - Mỹ về kim ngạch, cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu và những rào cản đối với một số nhóm hàng xuất khẩu chính của Việt Nam như thủy sản, dệt may, (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44174
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01524_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.66 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.