Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44175
Title: Vai trò của hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Nhật Bản đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế : 60 31 07
Authors: Nguyễn, Quang Thuấn , người hướng dẫn
Phạm, Thị Hiếu
Keywords: Kinh tế đối ngoại;Nhật bản;ODA;Viện trợ phát triển;Việt Nam
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHKT
Abstract: 86 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung về ODA và ODA Nhật Bản; Phân tích và làm rõ vai trò của ODA Nhật Bản đối với sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam và những cơ hội, thách thức thu hút đầu tư ODA của Nhật Bản, từ đó dự báo triển vọng ODA của NHật (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44175
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01519_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.59 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.