Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44176
Title: Quan hệ kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 1992 đến nay : Luận văn ThS. Kinh tế : 60 31 07
Authors: Nguyễn, Huy Dũng, người hướng dẫn
Nguyễn, Đức Nhuận
Keywords: Hàn Quốc;Kinh tế đối ngoại;Việt Nam
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHKT
Abstract: 117 tr. + CD-ROM+Tóm tắt
Hệ thống hóa cơ sở và các yếu tố tác động đến sự phát triển quan hệ kinh tế giữa Việt Nam - Hàn Quốc. Trình bày thực trạng quan hệ kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc từ năm 1992 đến nay về kim ngạch trao đổi thương mại, cơ cấu hàng hóa trao đổi và vị trí của thị (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế đối ngoại -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44176
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01518_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.06 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.