Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44178
Title: Vấn đề chống bán phá giá hàng xuất khẩu của Việt Nam tại thị trường Mỹ và Liên minh Châu Âu : Luận văn ThS. Kinh tế : 60 31 07
Authors: Tạ, Kim Ngọc, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Quyên
Keywords: Châu Âu;Chống phá giá;Hàng xuất khẩu;Kinh tế quốc tế;Mỹ;Việt Nam
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHKT
Abstract: 90 tr. + CD-ROM+Tóm tắt
Nghiên cứu vấn đề chống phá giá hàng xuất khẩu của Việt Nam tại thị trường Mỹ và Liên minh Châu Âu, các vụ kiện chống phá giá, phân tích những thiệt hại, tổn thất đối với các doanh nghiệp Việt Nam trên cơ sở đó rút ra những bài học kinh nghiệm và đề xuất m (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44178
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01509_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.62 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.