Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44179
Title: Năng lực cạnh tranh của tỉnh Vĩnh Phúc trong việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài : Luận văn ThS. Kinh tế : 60 31 07
Authors: Phạm, Thị Thu Hằng, Người hướng dẫn
Đinh, Thị Kim Khánh
Keywords: Cạnh tranh;Kinh tế;Vĩnh Phúc;Đầu tư
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHKT
Abstract: 133 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về năng lực cạnh tranh, năng lực cạnh tranh của địa phương đối với việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Phân tích, đánh giá năng lực cạnh tranh của tỉnh Vĩnh Phúc trong việc đầu tư trực tiếp nước ngoài, chỉ ra nhữ (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44179
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01491_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.21 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.