Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44180
Title: Biến động giá dầu mỏ thế giới hiện nay và hàm ý chính sách cho Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Tạ, Kim Ngọc, người hướng dẫn
Trần, Thị Hải Yến
Keywords: Chính sách kinh tế;Dầu mỏ;Giá cả;Kinh tế Việt Nam
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
97 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Khái quát những vấn đề chung về thị trường dầu mỏ thế giới và kinh nghiệm một số nước châu Á trong việc đối phó với biến động giá dầu mỏ. Tìm hiểu tình hình biến động giá dầu mỏ thế giới, những nhân tố dẫn đến sự biến động giá dầu mỏ, những tác động của bi (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44180
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01481_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 43.7 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.