Hoạt động kinh doanh thẻ: Kinh nghiệm của một số ngân hàng trong khu vực và thực tế tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44181Hoạt động kinh doanh thẻ: Kinh nghiệm của một số ngân hàng trong khu vực và thực tế tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44181