Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44185
Title: Vận dụng các tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế trong việc ban hành hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Bùi, Huy Khoát, Người hướng dẫn
Lê, Thị Diệu Thương
Keywords: Giá cả;Kinh tế;Tiêu chuẩn Thẩm định giá
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: Electronic Resources
124 tr. + Đĩa mềm
Giới thiệu khái niệm và nguyên tắc về thẩm định giá, quy tắc hành nghề thẩm định giá; sự cần thiết phải có hệ thống Tiêu chuẩn Thẩm định giá quốc tế và Việt Nam. Trình bày những vấn đề, nội dung cơ bản của hệ thống Tiêu chuẩn Thẩm định giá quốc tế và việc (...)
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44185
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01082_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.85 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.