Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44187
Title: Hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sau khủng hoảng tài chính tiền tệ Châu Á năm 1997 : Luận văn ThS. Kinh tế: 60.31.07
Authors: Nguyễn, Xuân Thiên, Người hướng dẫn
Phùng, Minh Quyên
Keywords: Hoạt động xuất khẩu;Ngoại thương;Việt Nam
Issue Date: 2007
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 113 tr. + Tóm tắt + Đĩa mềm
Nêu tổng quan về hoạt động xuất khẩu, về cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ Châu Á và ảnh hưởng của nó đối với kinh tế Việt Nam. Phân tích tác động của cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ Châu Á năm 1997 đến hoạt động xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam. Trên c (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế Thế giới và quan hệ kinh tế Quốc tế -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44187
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01067_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.25 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.