Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44188
Title: Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm điều xuất khẩu của Việt Nam : Luận văn ThS Kinh tế: 60 31 07
Authors: Phan, Huy Đường, Người hướng dẫn
Nguyễn, Duy Anh
Keywords: Năng lực cạnh tranh;Phát triển kinh tế;Xuất khẩu;Điều
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 104 tr. + Tóm tắt + Đĩa mềm
Hệ thống hoá và hoàn thiện các luận cứ khoa học về năng lực cạnh tranh của sản phẩm điều xuất khẩu Việt Nam trong điều kiện hội nhập. Phân tích, đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh sản phẩm điều xuất khẩu của Việt Nam qua tìm hiểu về năng suất, chất lư (...)
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44188
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01042_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.41 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.