Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44188
Title: Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm điều xuất khẩu của Việt Nam
Authors: Phan, Huy Đường
Nguyễn, Duy Anh
Keywords: Năng lực cạnh tranh;Phát triển kinh tế;Xuất khẩu;Điều
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Kinh tế
Citation: Nguyễn, D. Anh. (2006). Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm điều xuất khẩu của Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Hệ thống hoá và hoàn thiện các luận cứ khoa học về năng lực cạnh tranh của sản phẩm điều xuất khẩu Việt Nam trong điều kiện hội nhập. Phân tích, đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh sản phẩm điều xuất khẩu của Việt Nam qua tìm hiểu về năng suất (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44188
Language: vi
Format Extent: 104 p.
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01042_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.41 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.