Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44189
Title: Xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang thị trường EU : Luận văn ThS. Kinh tế: 60.31.07
Authors: Khu, Thị Tuyết Mai, người hướng dẫn
Hà, Thị Thanh Thuỷ
Keywords: Kinh tế thế giới;Kinh tế đối ngoại;Ngoại thương;Thị trường EU;Việt Nam;Xuất khẩu hàng hoá
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: Luận văn ThS Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế 60.31.07 Khoa Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội
Electronic Resources
106 tr. + Tóm tắt + Đĩa mềm
Phân tích cơ sở hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường EU, nghiên cứu hoạt động xuất khẩu hàng hoá Việt Nam sang EU từ năm 1995 đến 2005 (qua số liệu của Tổng cục Hải quan, Bộ Thương mại, Viện nghiên cứu Thương mại, Vụ Châu Âu và EU, WB (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44189
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01041_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.9 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.