Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44192
Title: Năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài : Luận văn ThS Kinh tế: 60.31.07
Authors: Phùng, Xuân Nhạ, Người hướng dẫn
Lê, Minh Hiền
Keywords: Kinh tế quốc tế;Năng lực cạnh tranh;Việt Nam;Đầu tư
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 119 tr. + Tóm tắt + Đĩa mềm
Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong thu hút đầu tư nước ngoài. Phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của Việt Nam, đặc điểm địa lý, điều kiện tự nhiên, môi trường, nhân lực, trình độ, chính sách, tài chính, (...)
Luận văn ThS Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế 60.31.07 Khoa Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44192
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01030_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.23 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.