Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44196
Title: Đầu tư trực tiếp của liên minh Châu Âu vào Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60.31.07
Authors: Nguyễn, Thị Kim Chi, Người hướng dẫn
Nguyễn, Thế Cường
Keywords: Kinh tế đối ngoại;Liên minh Châu Âu;Việt Nam;Đầu tư nước ngoài;Đầu tư trực tiếp
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 109 tr. + Tóm tắt + Đĩa mềm
Nghiên cứu những vấn đề lý luận về đầu tư trực tiếp nước ngoài, xu hướng đầu tư ra nước ngoài của EU, những lợi thế so sánh của Việt Nam với EU và mối quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam - EU. Đánh giá thực trạng thu hút vốn FDI của EU vào Việt Nam trong thời (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. KTTG & QHKTQT -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44196
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00905_Tom_tat.pdf
  • Description : 
  • Size : 120.95 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.