Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44198
Title: Hoạt động bảo lãnh trong ngoại thương tại ngân hàng ngoại thương Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh tế: 60.31.07
Authors: Hà, Văn Hội, Người hướng dẫn
Phùng, Thị Lan Hương
Keywords: Hoạt động bảo lãnh;Kinh tế đối ngoại;Ngoại thương;Ngân hàng ngoại thương Hà Nội
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 99 tr. + Tóm tắt + CD-ROM
Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản của hoạt động bảo lãnh trong ngoại thương của Ngân hàng thương mại. Trên cơ sở đó phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động bảo lãnh trong ngoại thương tại Ngân hàng ngoại thương Hà Nội, đồng thời đưa ra những giải p (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế Thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44198
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00902_Tom_tat.pdf
  • Description : 
  • Size : 1 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.