Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44199
Title: Rủi ro trong thanh toán quốc tế tại ngân hàng ngoại thương Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60.31.07
Authors: Hà, Văn Hội, Người hướng dẫn
Phùng, Mạnh Hùng
Keywords: Ngân hàng;Ngân hàng ngoại thương;Rủi ro kinh tế;Thanh toán quốc tế
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: Electronic Resources
Luận văn ThS Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế 60.31.07 Khoa Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội
Phân tích cơ sở lý luận về thanh toán quốc tế và rủi ro trong thanh toán quốc tế; Phân tích và làm sáng tỏ những nguy cơ dẫn đến rủi ro và những rủi ro trong quá trình thực hiện nghiệp vụ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. Nêu các biện (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44199
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00897_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.51 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.